ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแบบตลอดชีวิต

           สถาบันการศึกษามีทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ครูอาจารย์ที่มีทักษะความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชื่อมต่อกับชุมชน และสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยเฉพาะโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานับว่ามีบทบาทอย่างสูงในการช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาประจำถิ่น ทั้งปรากฏอยู่ในรายวิชาต่าง ๆ ดำเนินการในรูปแบบชมรม หรือมาจากความสนใจของครูอาจารย์เอง ล้วนมีส่วนในการช่วยผลักดันในมีเยาวชนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เมื่อเยาวชนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็มักจะห่างเหินศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือน ซึ่งอาจจะไม่ได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่ และสูญหายไปในอนาคต

           จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและประกอบไปด้วยภูมิประเทศครบทั้ง 4 ลักษณะพื้นที่ ได้แก่ ป่า เขา นา และเล (ทะเล) ทั้งนี้สภาพภูมิประเทศส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกิน ลักษณะอาชีพ รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา “โรงเรียน” มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โรงเรียนจึงเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งที่สามารถปลูกผังนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งของชาติและประจำถิ่น รวมถึงเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติให้นักเรียนนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงได้

เขา

อำเภอนบพิตำ

โรงเรียนนบพิตำวิทยา การแสดงรำโทนนกพิทิด โรงเรียนเคียงศิริ การแสดงรำมโนราห์

ป่า

อำเภอทุ่งใหญ่

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม การแสดงรำมโนราห์และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง การขับร้องเพลงลูกทุ่ง

นา

อำเภอพระพรหม

โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ การแสดงรำวงเพลงตำนานลอยกระทง และการสาธิตการนวดฝ่าเท้า โรงเรียนวัดพระเพรง กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ

เล

อำเภอหัวไทร

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล การแสดงรำมโนราห์


ประเมินความพึงพอใจ